عصب سیاتیک - sciatic nerve

از طریق سوراخ سایتیک بزرگ و در زیرعضله پیریفرمیس از لگن خارج شده,از فاصله بین تروکنتر بزرگ استخوان ران و برجستگی اسکیال فرود می آید. [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عصب تیبیال - tibial nerve

تنه سیایتیک را ادامه داده,سطح خلفی ران و محور عمودی حفره پاپلیتیال را می پیماید تا به کنار تحتانی عضله پاپلیتیوس رسیده, از زیر قوس وتری عضله [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عصب فیبیولر مشترک - common fibular nerve

تقریبا نصف عصب تیبیال ضخامت دارد.پوست قسمت قدامی-خارجی ساق و پشت پا,عضلات ناحیه قدامی ساق,عضله های فیبیولریس لانگوس و برویس ,عضله اکستنسور [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

ساعد - Forearm

ساعد قسمتی از اندام فوقانی است که بین مفاصل آرنج و مچ دست قرار گرفته است. ساعد از دو استخوان رادیوس (زند زبرین) و اولنا (زند زیرین) تشکیل شده [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

رباط کوراکوکلاویکولر - Coracoclavicular ligament

رباط کوراکوکلاویکولر دو رباط به نام های تراپزویید و کونوئید هستند که زائده کوراکویید استخوان کتف را به سطح زیرین استخوان ترقوه متصل میکنند.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!