عصب جلدی-رانی خلفی - posterior cutaneous nerve of thigh

از سوراخ سایتیک بزرگ و زیر پیریفرمیس لگن را ترک گفته، در خلف ران فرود می آید. از روی سر دراز عضله بایسپس فموریس و زیر فشیا لیتا تمام طول سطح خلفی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عصب سیاتیک - Sciatic nerve

از طریق سوراخ سایتیک بزرگ و در زیر عضله پیریفرمیس از لگن خارج شده، از فاصله بین تروکنتر بزرگ استخوان ران و برجستگی اسکیال فرود می آید. منشا: [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عصب تیبیال - Tibial nerve

تنه سیایتیک را ادامه داده، سطح خلفی ران و محور عمودی حفره پاپلیتیال را می پیماید تا به کنار تحتانی عضله پاپلیتیوس رسیده، از زیر قوس وتری عضله [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عصب فیبیولر مشترک - common fibular nerve

تقریبا نصف عصب تیبیال ضخامت دارد. پوست قسمت قدامی-خارجی ساق و پشت پا، عضلات ناحیه قدامی ساق، عضله های فیبیولریس لانگوس و برویس، عضله اکستنسور [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

ساعد - Forearm

ساعد قسمتی از اندام فوقانی است که بین مفاصل آرنج و مچ دست قرار گرفته است. ساعد از دو استخوان رادیوس (زند زبرین) و اولنا (زند زیرین) تشکیل شده [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

رباط کوراکوکلاویکولر - Coracoclavicular ligament

رباط کوراکوکلاویکولر دو رباط به نام های تراپزویید و کونوئید هستند که زائده کوراکویید استخوان کتف را به سطح زیرین استخوان ترقوه متصل میکنند.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!