شریان بازویی - brachial artery

 ادامه شریان آگزیلاری است که  از کنار تحتانی عضله ترس ماژور شروع می شود. این شریان در آرنج به دو شریان رادیال و اولنار تقسیم می شود. شاخه های [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان سیرکمفلکس هومرال قدامی - anterior circumflex humeral artery

از سمت خارج سومین بخش شریان آگزیلاری جدا می شود. از شریان سیرکمفلکس هومرال خلفی کوچکتر است. این شریان از قدام گردن جراحی بازو عبور کرده و با [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان اولنار راجعه قدامی - anterior ulnar recurrent artery

شاخه ی کوچکی است که در زیر آرنج از شریان اولنار منشعب می شود. شاخه هایی برای عضلات براکیالیس و پرونیتور ترز می فرستد. در جلوی اپی کندیل داخلی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان بازویی عمقی - profunda brachii artery

 بزرگترین شاخه شریان بازویی است که وارد کمپارتمان خلفی بازو شده و همراه با عصب رادیال از فاصله سه گوش رادیال عبور می کند. شاخه های انتهایی شریان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان رادیال - Radial artery

این شریان در مقابل گردن استخوان رادیوس از شریان براکیال مبدا می گیرد. شریان رادیال از شریان اولنار نازک تر است. مسیر و مجاورات شریان: در ساعد: در [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

قوس پالمر کارپل - palmar carpal arch

شاخه پالمر کارپل از رادیال از جلوی مچ عبور کرده و با شاخه های پالمر کارپل اولنا پیوند شده و به آنها یک شاخه از شریان بین استخوانی قدامی و یک شاخه [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان راجعه رادیال - Recurrent Radial artery

از شریان رادیال در زیر آرنج جدا می شود و از مابین شاخه ی سطحی عصب رادیال و شاخه های عمقی عصب رادیال عبور می کند و با شریان طرفی رادیال پیوند می [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان اصلی شست - princeps pollicis artery

درست هنگامی که شریان رادیال وارد کف دست می شود از آن جدا شده و در برابر قاعده اولین بند انگشت شست دو شاخه می شود. این شاخه ها در برابر سطح پالمر [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!