غشای بین استخوانی - interosseous membrane

این یک پرده بافتی پهن و نازک است که در بین استخوان های رادیوس و اولنا و در سه چهارم پایینی آنها قرار گرفته است. وظیفه این سه مفصل برقراری امکان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

مفصل رادیواولنار دیستال - distal radioulnar joint

این مفصل از قرار رفتن سر استخوان اولنا در سطح مقعر پایینی استخوان رادیوس به نام اولنار ناچ بوجود میاید. رباط رادیواولنار ولار در قدام این مفصل و [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

مفصل رادیواولنار پرگزیمال - proximal radioulnar joint

این مفصل از قرار گرفتن سر استخوان رادیوس در سطح مقعر بالایی استخوان اولنا به نام رادیال ناچ بوجود میاید. رباط که دور سر استخوان رادیوس قرار گرفته [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان آگزیلاری - Axillary artery

شریان ساب کلاوین  در کنار خارجی دنده اول تبدیل به شریان آگزیلاری می شود، این شریان تا کنار تحتانی عضله ترس  ماژور  امتداد یافته و از آن پس تبدیل [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان توراسیک فوقانی - Superior thoracic artery

شاخه کوچکی بوده که از قسمت اول شریان آگزیلاری نزدیکی کنار تحتانی عضله ساب کلیوس جدا می شود از بین  عضلات  سینه ای کوچک   و بزرگ  عبور کرده و به [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان توراکوآکرومیال - Thoracoacromial artery

 کوتاه بوده  . از سطح قدامی دومین بخش شریان آگزیلاری جدا می شود . این شریان فاسیای کلویپکتورال را سوراخ میکند. شاخه های شریان توراکو آکرومیال به [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان ساب اسکپیولار - Subscapular Artery

بزرگ ترین شاخه شریان آگزیلاری  است که از سطح  خلفی بخش سوم آن منشا می گیرد. بیشترین خون رسانی به نواحی خلفی  دیواره آگزیلار و ناحیه اسکپیولار [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان توراسیک خارجی - lateral thoracic artery

از قدام بخش دوم شریان آگزیلاری در خلف کنارتحتانی عضله ی سینه ای کوچک جدامی شود به عضلات سراتوس آنتریور، سینه ای کوچک وبزرگ، ساب اسکپولاریس و به [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان توراکودورسال - thoracodorsal artery

از شریان  ساب اسکپیولار منشا میگیرد. از کنار خارجی اسکپیولا تا گوشه تحتانی آن سپری می کند. این شریان در خون رسانی به جداره های داخلی و خلفی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان سیرکمفلکس اسکپولار - circumflex scapular artery

در کنار تحتانی  عضله ساب اسکپیولاریس از  شریان ساب اسکپیولارمنشا میگیرد. از بین عضلات ساب اسپکیولاریس، ترس ماژورو سر دراز عضله سه سر [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!