غشای بین استخوانی - interosseous membrane

این یک پرده بافتی پهن و نازک است که در بین استخوان های رادیوس و اولنا و در سه چهارم پایینی آنها قرار گرفته است. وظیفه این سه مفصل برقراری امکان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان بین دنده ای سوپریم - supreme intercostal artery

از تنه دنده ای گردنی که از شاخه های جانبی شریان ساب کلوین است جدا شده و در مجاورت گردن اولین و دومین دنده قرار می گیرد.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان گردنی دنده ای عمقی - deep cervical artery

از تنه دنده ای- گردنی که از شاخه های جانبی شریان ساب کلوین است جدا شده و در ناحیه خلفی گردن پخش می شود.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

حلقه ورید هالر - haller circle

در اطراف هاله پستان، شبکه وریدی سطحی پیوندی به نام حلقه وریدی هالر و یا areolar venous plexus قرار دارد که جز ورید های سطحی است و در هنگام [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

مجاورات حلق - pharynx relation

جلو: از بالا به پایین سوراخ های خلفی حفره بینی، قاعده زبان، مدخل حنجره و نمای خلفی حنجره عقب: مهره های گردنی و فاسیای پره ورتبرال در طرفین: [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

حلق - pharynx

یک لوله عضلانی غشایی، بطول 12تا14 سانتی متر بوده که از قاعده جمجمه تا ششمین مهره گردنی امتداد می یابد. عریض ترین قسمت آن در بالا3.5 سانتی متر و [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضله تنگ کننده فوقانی - superior pharyngeal constrictor m

مبدا: از کنار خلفی بال داخلی زایده ی تریگویید و قلاب آن، رافه ی تریگومندیبولار، انتهای خلفی خط مایلو هایویید مندیبل و کناره های طرفی قاعده زبان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

ستیغ پاساوانت - passavant ridge

این ستیغ درحقیقت یک باند عضلانی مخاطی بوده که از قسمت طرفی سطح فوقانی کام نرم شروع شده سپس به سمت عقب رفته و به کنار فوقانی عضله تنگ کننده فوقانی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

مجاورات شریان اولنار - ulnar artery relations

درنیمه ی فوقانی ساعد شریان در حین عبور به سمت داخل ساعد توسط عضلات پرونیتورترز، فلکسورکارپی رادیالیس و پالماریس لانگوس و فکلسور سطحی انگشتان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!