غشای کرایکوتیرویید - cricothyroid membrane

غضروف انگشتری، تیروئید و هرمی را بهم متصل می کند و شامل یک قسمت قدامی و یک قسمت طرفی است. قسمت قدامی ضخیم و محکم بوده و در بالا به قسمت میانی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

غشاهای داخلی حنجره - Intrinsic ligaments of larynx

در زیر مخاط حنجره قرار دارد. این غشا در هر طرف توسط بخش میانی حفره حنجره به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می شود: قسمت فوقانی: به نام غشای چهار [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

غشای چهار گوش - quadrangular membrane

به قسمت فوقانی غشای داخلی حنجره گفته میشود. دارای دو کنار فوقانی و تحتانی است. کنار فوقانی از کنار طرفی غضروف تیروئید به غضروف آریتنوئید کشیده می [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

رباط لامی اپی گلوتی - Hyoepiglottic ligament

رباطی است که از کنار فوقانی سطح خلفی استخوان هایوئید شروع شده و به سطح قدامی غضروف اپی گلوتی کشیده می شود. بین این رباط و و غضروف اپی گلوت، پر از [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

غشای تیروییدی لامی - Thyrohyoid membrane

یک غشای عریض است و از جلوی شاخ فوقانی غضروف تیروئید شروع شده و به سمت بالا می آید و به کنار فوقانی سطح خلفی تنه استخوان هایوئید و شاخ های بزرگ آن [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

مزوسیگمویید - mesosigmoid

صفاق دربرگیرنده ی کولون سیگمویید را مزو سیگمویید گویند. این مزو دارای دو ریشه است: ریشه خارجی یا فوقانی ریشه داخلی یا تحتانی دو ریشه ی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

رباط هپاتودئودنال - hepatoduodenal ligament

بین قسمت اول دئودنوم و کبد است. لبه این رباط ضخیم است و حاوی عناصری است که به آن ها تریاد پورت گوییم.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

رت تستیس (تور بیضه) - Rete testis

تمام لوله های منی زا متوجه میدیاستاینوم بیضه می شوند و در آنجا رت تستیس (تور بیضه) را تشکیل می دهند
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!